Oblíbené články

Číslo je slovo, ale nikoliv řeč. Je to vlna, je to světlo, ale nikdo ho nevidí. Je to rytmus a hudba, ale nikdo ho neslyší. Má nekonečně mnoho variací, a přesto je neměnné. Každá forma života je zvláštním druhem odezvy čísel.

Numerologie Vám pomůže získávat hlubší vhled do své osobnosti a rovněž do osobnosti lidí, jejichž rozbor si uděláte. Například můžete zjistit, proč se příliš nesnášíte s některými lidmi, nebo důvod, proč vás jiní přitahují. Dokážete rovněž lépe poznat sebe samy, což je koneckonců klíč k úspěšné komunikaci. Numerologii můžete také použít k tomu, abyste zvolili to nejpříhodnější jméno pro podnik, který hodláte založit, pro své dítě nebo pro svůj dům.

Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí

Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Mohli bychom je přiřadit k hudební stupnici - od vysokých po hluboké tóny.

Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás. Jsou to energie s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme.

Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak.

Vazby čísel vytvářejí obraz o daném jedinci

Každé číslo nese své informace v základních rysech a teprve ve vzájemných vazbách vytvářejí vlastní obraz o daném jedinci.

Poznatky psychologie a biologie dávají tímto prvotním významům další obzor. Například je-li daný jedinec maximálně impulzivní a má silné ego bez vlivu tolerance, jsou jeho základní rysy shodné s despotismem a egoismem, což není již těžké rozvinout.

Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj.

Osobní numerologický rozbor

Osobní numerologický rozbor je možno si objednat přímo u paní Hudečkové na telefonu 603 772 162.

Pro kvalitní zpracování numerologického rozboru, který obsahuje asi 10 až 15 stran potřebujeme Vaše datum a hodinu narození, Vaši fotografii a rukou napsanou žádost.

Za výše uvedených podmínek jsme schopni Vám připravit absolutní přehled Vaší osobnosti.

Historie Numerologie

Na vchodu do delfské věštírny byl zavěšen tento citát:

"Poznání sebe sama je nezbytné k tomu,
abychom se dokázali přijmout takoví, jací jsme.
A pouze díky tomu,
dokážeme později akceptovat i ostatní."

Numerologie je starý vědní obor

Numerologie je vědní obor, jež má hodně společného s astrologií.

První známky o této praxi se někdy liší, shodují se však, že tato věda existuje více než 5000 let. K zapisování vůbec prvních číselných znaků, zvaných číslice, dochází někdy kolem 4. tisíciletí př. n. l.

Pokud se týká astrologie, traduje se její vznik někdy před 20 až 30 000 lety. Lidé dříve neměli k dispozici stroj času – jako jsou hodiny, ale řídili se sluncem, různými fázemi měsíce a hvězdami na obloze.

Numerologie vznikla tedy o něco později než astrologie, ale tyto dva obory spolu navzájem souvisejí již tím, že obě vychází z vesmírného záření, z energie planet.

Historické základy numerologie vycházejí z magického významu čísel

Lidé čísla studovali a používali k předpovídání po mnoho tisíc let, jednoduché počty prý byly známé již v prehistorickém období.

Řečtí filosofové Sokrates a Aristoteles používali numerologii stejně jako Svatý Augustin z křesťanské církve, který byl prý přímo fascinován čísly a věnoval jim mnoholeté studium.

Platón (427 – 347 př.n.l.) dokonce tvrdil, že čísla jsou věčná a univerzální. Podle Platóna nemůžeme skutečně vědět co vnímáme, ale jedině to, co dokážeme zdůvodnit je věčné a univerzální.

Známý matematik a filosof Pythagoras (582 – 507 př.n.l.) byl nazýván otcem čísel a nejdůležitější osobností v numerologii. Podle Pythagora může být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou, což prý zjednodušuje pochopení struktury vesmíru.

Phythagorův vzorec pro vypočítání čísel osobních jmen je dodnes nejznámější a nejrozšířenější způsob výpočtu. Bohužel z Phytagorových prací se zachovaly jen útržkovité detaily, čímž historikové zdůvodňují proč je v dnešní době tolik rozdílů v numerologických výkladech.

Uznávaný psycholog 20. století – Carl Gustav Jung věřil, že číslo znamená množství stejně jako smysl.

Pojetí numerologie u starověkých národů

Staří Babyloňané a starověcí Egypťané měli své vlastní numerologické teorie a připisovali číslům skryté významy. Záznamy této vědy bychom samozřejmě našli i ve staré Arábii, je tu i hebrejská a čínská tradice.

Egyptští a babylonští kněží používali tuto vědu k lepšímu pochopení svých spoluobčanů.

Již několik tisíc let před Kristem využívali číňané filozofického pojetí čísel jako součást I tingu. Z tohoto základu později čerpalo i taoistické náboženství.

Tvrdí se, že Chaldeici, Mayové, Tibeťané, Féničané a Keltové si vytvořili svůj vlastní systém numerologie, aby dokázali pochopit lépe přírodu a její různorodost.

Cena Kompletního numerologického rozboru

Kompletní numerologický rozbor - 3.500 Kč


Kavkazská ulice 1372/3B
Praha 10 - Vršovice

Tel.: +420 603 772 162

E-mail: studioh@studioh.cz

Studio H na Facebooku

Back to top button